INSIGHT INTO JAPANESE PHOTOBOOKS

Tatsuyuki YOKOKAWA (Papa-Chat Yokokawa) – Tokyo, des boites d’allumettes
Atsushi FUJIWARA – Poet Island
Tokyo RUMANDO – I’m only happy when I’ m naked
Kazuhiro MATSUMURA – Subtle Beauty
Yoshinori MIZUTANI – Tokyo Parrots
Seung-Woo YANG – The Best Days
Kazuma OBARA – Silent histories
Yosuke YAJIMA – Ourselves/1981
Tsutomu YAMAGATA – Thirteen Orphans
Minoru SUWA – Wonderland
Masakazu MURAKAMI – Kumogakure Onsen
Noriko HAYASHI – Kirugisu no yukai kekkon
Mika KITAMURA – Einmal ist Keinmal
Daisuke YOKATA – Corpus – Site/Cloud – Linger
Ryuichi ISHIKAWA – Okinawan Portraits
Ayako MOGI – Travelling Tree
Kazuma OBARA – Silent Histories
Asako NARAHASHI – Ever After
Dodo SHUNJI – Japan Sea
Manabu SOMEYA – NIRAI
Hiroshi TAKIZAWA – ETUDE – Rock of the Moon
Mi-YEON – Alone Together
Minoru SUWA – High School Girl
Munemasa TAKAHASHI – Tsunami, Photographs and Then
Masaru TATSUKI – Never Again
Osamu James Makagawa – Gama Caves
Momo OKABE – BIBLE
Kohey KANNO – Hungry
Yoshikatsu FUJI – Red Strings
Takeshi ISHIKAWA – Minamata
Kenji HIRASAWA – Celebrity
Mayumi Hosokura – Kazan – Crystal Love Starlight
Yusuke YAMATANI – Use before – Tsugi no yoru e
Erika KOGA – ISSAN
Hajime KIMURA – KODAMA
Koji TAKIGUCHI – SOU
Ishiuchi MIYAKO – Hasselblad Award
Lieko SHIGA – Rasen Kaigan
Sakiko NOMURA – Gun
Mika NINAGAWA – Purpur Strasse
Hiroshi TAKAGI – Zines